Hvordan søker jeg om tilbygg?

Tilbygg inntil 50 kvadratmeter (samlet bruksareal eller bebygd areal) krever ikke søknad med ansvarsrett. Er tilbygget over 50 kvadratmeter må du søke med ansvarsrett. I tillegg er det andre ting som det også er viktig å ha kontroll på. Det er for eksempel at avstand til nabogrense skal være 4 meter og tilbygget skal være i samsvar med gjeldende plangrunnlag.

Kontakt Bergstaden Bygg AS for mer informasjon om hvordan du søker om tilbygg i Sør Trønderlag.

Søknad gjennom byggefirma

Gjeldende plangrunnlag gjelder bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål. Videre må tilbygget tilfredsstille visse krav til estetikk. Å søke med ansvarsrett vil si at du må ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen.

Firmaet vil være ansvarlig søker og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver (byggherre), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket.

Definisjon på tilbygg

Et tilbygg vil, i motsetning til et påbygg, føre til en utvidelse av det bebygde arealet (BYA). Tiltakshaver kan selv stå ansvarlig for et tilbygg inntil 50 kvm, jf SAK § 3-1. Dersom tilbyggets størrelse er mer enn 50kvm kreves det søknad med ansvarsrett.

Tilbygg av hus i Sør Trønderlag er et av våre fokusområder. Tilbygg er definert som en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter.

Vi ordner alt av søking og tegning for tilbygg og påbygg.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Påbygg eller underbygg faller derfor ikke inn under denne type søknader. Takoppbygging, takterrasser og utgraving av kjeller faller derfor ikke inn under tilbygg. Et tilbygg kan ikke inneholde egen boenhet. I tillegg skal et tilbygg tilfredsstille visuelle kvaliteter, som forholder seg til eksisterende hus og terreng.

Før du søker om tilbygg må du avklare følgende:

Du må undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din. Dersom byggetiltaket er i strid med lovens bestemmelser må det søkes om dispensasjon fra forholdet. Når det er angitt byggegrense i reguleringen, må tilbygget i sin helhet plasseres innenfor denne.

Påbygg i Sør Trønderlag

Påbygg av hus kan du søke om på egenhånd, hvis det er enkle ting som skal utføres. Eksempler på enkle påbygg av hus kan være bygning av vedbod på balkong, eller bygging av ark på loft. For mer krevende ombygging av hus må det søkes om tilbygg.

Kontakt Bergstaden Bygg AS for mer informasjon om tilbygg i Sør Trønderlag.